เราต้องทำอาหารใ้ห้แต่ล่ะคนต่างๆ กันไป ต้องกะเวลาให้พอดีกับที่อาหารสุก แล้วพลิกกะทะทำแต่ล่ะด้าน ให้สุกพอดีๆ ทำเสร็จแล้วกรรมการจะให้คะแนนเข้าเล่น:
1603ครั้ง
คำค้นหา: